Lublaňská 52, Praha 2
Po - Pá: 10:30 - 19:00, So: 12:30 - 18:30
725 991 255

Podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodì www.ptakoviny-ipak.cz. Podmínky blíže upřesòují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.


Kontaktní údaje
Název: Toris, s.r.o.

Sídlo: Dušní 8/11, 110 00 Praha 1 - Josefov

IČ: 25143981 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Mìstského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53287

Telefon: +420 725 991 255
E-mail: (remove XX) info XX @ptakoviny-ipak XX .cz

Kontaktní adresa: Lublaòská 52, 120 00 Praha 2

Provozní doba: Po - Pá 10:30 - 19:00 hod., Sobota: 12:30 - 18:30 hod.


Informace
Informace o zboží a cenì uvádìné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetnì všech daní (např. DPH) a poplatků, kromì nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby:
- platba na dobírku
- platba bankovním převodem
- platba v hotovosti či platební kartou na kamenné pobočce
Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveò je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce danì online; v případì technického výpadku pak nejpozdìji do 48 hodin.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formì, které vykazuje odchylky od skutečnì ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnìní ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.


Doručování zboží
Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozdìji do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozdìji do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daòový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozdìji do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formì, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnìní a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení – informace zde.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté dobì porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnìní za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálnì však 300,- Kč. Prodávající je oprávnìn poté, co kupujícího prokazatelnì e-mailem upozorní a poskytne mu novou přimìřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnìní a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na stranì kupujícího v nezbytnì nutné výši je prodejce oprávnìn vůči kupujícímu započíst na výtìžek prodeje.


Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přimìřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávnìn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtì. Kupující nemusí uvádìt důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnìní komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plnì odpovídající cenì zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží nìkolik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnìjší z nich. Nejpozdìji ve stejné lhůtì je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mìlo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávnìn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnìní došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratnì smíseno s jiným zbožím, nebo vyòato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravì, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základì veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Vzor pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.


Práva a povinnosti z vadného plnìní
Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávnìnì očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozdìji do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranìní vady nebo na přimìřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúmìrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové vìci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výmìna zboží možná, na základì odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Bìhem šesti mìsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovìt, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadì zboží vìdìl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U vìcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výmìnu má kupující v tìchto případech právo na přimìřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 mìsíční záruční dobì nebo v dobì použitelnosti uvedené v reklamì, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtì může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranìní vady dodáním nové vìci bez vady nebo dodáním chybìjící vìci;
• bezplatné odstranìní vady opravou;
• přimìřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základì odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o nìmž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy vìdìla nebo musela vìdìt, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranìní vady anebo přimìřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravì opakovanì (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží vìtší počet vad (nejménì tři vady současnì), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výmìnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku bìžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku.


Vyřízení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravì bez zbytečného odkladu od zjištìní nedostatku. Učiní-li tak písemnì nebo elektronicky, mìl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Formulář ke stažení zde:
Uplatnìní reklamace (reklamační list)

Kupující je povinen sdìlit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Zmìna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace bìží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravì. Zboží by mìlo být při přepravì zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mìlo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladnì, nejpozdìji do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případnì o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtì sdìlí. Reklamaci, včetnì odstranìní vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozdìji do 14 dnů od jejího uplatnìní, pokud se s kupujícím písemnì nedohodnou na delší lhůtì. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu vìci, může kupující požadovat přimìřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnìní reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si vìc vyzvednout. Dojde-li k výmìnì zboží nebo jeho části, uplatní se odpovìdnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožnìno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávnìné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelnì vynaložených nákladů.


Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochranì osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnìní předmìtu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o nìm prodávající eviduje, a je oprávnìn tyto údaje mìnit, případnì písemnì vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdìlit, že chce ukončit zasílání obchodních sdìlení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plnìním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradnì k plnìní předmìtu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.


Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochranì spotřebitele, v platném znìní, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávnìn mimosoudní řešení sporu provádìt, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučnì na návrh spotřebitele, a to pouze v případì, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozdìji do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmìtem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovnìž může obrátit s žádostí o radu ohlednì svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochranì spotřebitele, v platném znìní, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ostatní
Kupujícím se pro účely tìchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je človìk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnìní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely tìchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnìní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochranì spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znìní pozdìjších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Zmìny obchodních podmínek v jiné než oboustrannì odsouhlasené písemné formì jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 27. července 2017.

Tyto obchodní podmínky byly vypracované dTest, o.p.s. Prodejce jejich převzetím dobrovolnì vstoupil do systému „zvyšování kvality obchodních podmínek“, jehož cílem je zpřehlednìní a zjednodušení obchodních podmínek, zlepšení vztahu mezi spotřebitelem a podnikatelem a jasná garance obchodních podmínek pro kupujícího - spotřebitele. Udìlená značka dTest obchodní podmínky má platnost od 1. června 2017 do 31. kvìtna 2018.

V případì dotazů k tìmto obchodním podmínkám či při nespokojenosti s jednáním provozovatele nás můžete kontaktovat telefonicky na poradenské lince dTest: 299 149 009, elektronicky vložením dotazu na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo písemnì na adrese: dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10.